صادقی نقدعلی

گامی کوچک در راستای همدلی

هدف این مقاله نیز بیان اعجاز خوراکی ها از دیدگاه حضرت رضا(ع) می باشد؛ مسلما اگردراین عصر که ارزش و بهای سلامتی بر همگان آشکار شده ؛ رهنمودهای ارزنده عالم آل محمد(ص)را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم، نه تنها ازآفت های زندگی در امان خواهیم ماند؛ بلکه درسلامت وعافیت زندگی خواهیم کرد.

گنجینه گهربار ی که از ائمه معصومین(ع) به مارسیده همچون چشمه ای زلال وروشن مارابه سمت حیات ابدی رهنمون می سازد.رهنمودهاونصایح آن بزرگواران که در لحظه ،لحظه های زندگی همچون خورشیدی راه زندگانی راروشن می سازد درقالب احادیث،روایات وکلمات ارزنده به ما عرضه می شودکه اگر آنهاراسرلوحه کارخود قرار دهیم مطمئنا به حیات طیبه دست خواهیم یافت واگرچه اقیانوس بیکران فرهنگ دینی ما شامل موضوعاتی مختلفی است اما آنچه مدنظر مادراین مقاله است اعجاز خوراکی هااز دیدگاه حضرت رضا(ع) می باشدواگردراین زمانکه مردم چون تشنگان در پی آب حیات وچشمه سلامتی وامنیت می گردندرهنمودهای ارزنده حضرت رضا(ع)راسرلوحه زندگی خود قرار دهند نه تنها ازآفت های زندگی در امان خواهند ماند بلکه درعین صحت وعافیت زندگی خواهند نمود.اکنون برای بهروری از گنجینه گهرباررضوی همراه می شویم باگزیده ای از احادیث گهربار آنحضرت درباره اعجاز خوراکی ها.
امام رضا(ع)فرمودند:آب جوشانده که هفت مرتبه بجوشدوازظرفی به ظرف دیگربرگرددتب رازائل وقوت می دهدساق وقدم را.
حضرت رضا(ع)فرمودند:پیامبر اکرم (ص)وارد شد برعلی بن ابیطالب(ع) درحالی که علی تب داشت پیامبربه اودستوردادکه سنجد بخورد.
حضرت رضا (ع)فرمودند:شکری که به صورت نبات در آید،بلغم را از بین می برد.
حضرت رضا (ع)می فرماید:انجیر بوی رابرطرف واستخوان را محکم وموی رابرویاندوبیماری را زائل می کندو با بودن آن محتاج به هیچ دارویی نیستید.

ودرحدیث دیگری فرمودندکه انجیر شبیه ترین چیزها است به نباتات بهشت .

حضرت رضا (ع)فرمودند:پیامبراکرم (ص)علاقه داشتندکه،به بالنگ سبز وسیب سرخ نگاه نمایند.
امام رضا(ع) فرمود ند:زرده تخم مرغ برای گوارابودن غذاسود منداست.
امام رضا(ع) فرمود ند:به بیماران خود برگ چغندربخورانید،چه در برگ چغندرشفا است ودرد و زیانی درآن نیست و به مریض خواب آرامی می دهد،اما از ریشه چغندر اجتناب کنیدزیراسودا راتحریک می کند.
امام رضا(ع) فرمودند:خوردن چغندرشمارااز مرض جذام ایمن می کندوعقل رازیاد وخون راتصفیه می کند.
یونس از ابی الحسن الرضا(ع) نقل کرد که فرمودند:فضیلت نان جو بر نان گندم همانندفضیلت ما بر سایر مردم است،پس فرمود:جو وارد شکمی نمی شود، مگراین که دردآن رابیرون می برد.
یکی از اصحاب می گوید:روزی حضرت رضا (ع)مرا فراخواندوبرای غذاخوردن مرا نگه داشت.زمانی که سفره را آوردند،سبزی در سفره نبود،حضرت از غذا خوردن خودداری کرد وبه خدمتکار فرمود:مگر نمیدانی که من از سفره ای که سبزی در آن نباشد،غذا نمی خورم،سبزی بیاور.آن مردصحابی می گوید:خدمتکاررفت وسبزی آورد و روی سفره گذاشت آنگاه حضرت رضا(ع) شروع به غذاخوردن کردو از صحیفه حضرت رضا(ع)..،از علی (ع):سه چیز حافظه رازیاد و بلغم را از بین می برد:قرآن ،عسل و کندر.
امام رضا(ع) فرمود:کاسنی شفای هزاربیمار است و هر بیماری را که در درون باشد،ریشه کن می کندو فرمودند:کاسنی تب راریشه کن کرده و سردرد را برطرف می نماید.
از صحیفه الرضا(ع) :پیامبر اکرم(ص) فرمود:کدو در غذا بریزید که دل غمگین را خوشحال می کند.یکی از اصحاب امام رضا(ع) در مورد لکه های بدن سوال کرد، حضرت فرمودند:ماش را بپز و بخور و خوراک خود را قرار بده ،چنین کرد و شفا یافت
حضرت رضا (ع)فرمودند:ماش تازه رادرفصلش با برگ آن بکوب وآبش را بگیروناشتابخوروبرلکه های بدن بگذار.راوی گوید:چنین کردم وخوب شدم .
در حدیثی آمده است که :امام رضا (ع)،نخود پخته راقبل از غذاطعام وبعد از غذامی خوردند.ودر حدیث صحیح هم از آن جناب منقول است که فرمود:نخود برای درد کمرنیکواست وقبل از طعام وبعداز طعام طلب می نمودند ومی خوردند.
منابع :طب الرضا(ع)،مولف:نصرالدین ایرصادقی،انتشارات معراجی 1376.
راز خوراکی ها،تهیه وتنظیم:فاطمه سادات اشرفی،انتشارات یاقوت ،قم1378.
مکارم الاخلاق

نوشته شده در یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱ساعت ٩:٤٢ ‎ق.ظ توسط رسول| نظرات ()      قالب ساز آنلاین