خداوند به موسای نبی فرمود:

 

با زبانی دعا کن که با آن گناه نکردی تا دعایت مستجاب گردد!

 

موسی عرض کرد: چه گونه؟!

 

خداوند فرمود:
به دیگران بگو برایت دعا کنند چون تو با زبان آنها گناه نکردی!