سروده ای از سامی یوسف

O Allah the almighty
خداوند قادرمطلق است
Protect me and guide me
خدایا من را راهنمایی کن و از من محافظت بفرما
To your love and mercy
با بخشندگی و عشق خودت
Ya Allah don’t deprive me
خدایا من را از لطف خودت محروم مکن
From beholding your beauty
من را از نگاه زیبایت محروم مکن
O my Lord accept thies plea
ای ارباب و والای من تقاضای من را بپذیر
/ 0 نظر / 3 بازدید