دوست

باید آهسته نوشت

با دل خسته نوشت

با لب بسته نوشت

گرم و پر رنگ نوشت

روی هر سنگ نوشت

تا بدانند همه تا بخوانند همه

که اگر دوست نباشد

دل نیست

/ 0 نظر / 4 بازدید