دوستی

 
چه لذت بزرگی است زیر چتر دوست بودن
و چه نعمت بزرگ تری است؛ دوستی را زیر چتر خود گرفتن.
What a great joy it is to be shelter under a friend's umbrella!
And yet a greater blessing is to have a friend shelter under ours.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید