آسمان

اگر کسی را نداشتی که به او فکر کنی به آسمان بیندیش زیرا در آن کسی هست که به تو می اندیشد.
Whenever you have no one to think about, look up at the sky, because someone there is thinking about you.
 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید