زمانی برای تفکر

4. Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down.                                           

5. Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits; they become character. Watch your character; it becomes your destiny.                                                                                                  

6. If you have a penny and I have a penny and we exchange pennies, you still have one cent and I still have one cent.  But if you have an idea and I have an idea and we exchange ideas, you now have two ideas and I now have two ideas.

 7. If you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don’t. If you like to win but think you can’t, It’s almost certain that you won’t. Life’s battles don’t always go to the stronger woman or man. Sooner or later, you’ll find out that those who win are those who think they can.

 8. IN HIS Creed for Optimists, Christian D. Larsen tells you how you can be somebody. Be so strong that nothing can disturb your peace of mind. Talk health, happiness, and prosperity to every person you meet. Make all your friends feel there is something special in them. Look at the sunny side of everything. Think only of the best, work only for the best, and expect only the best.  Be as enthusiastic about the success of others as you are about your own.  Forget the mistakes of the past and press on to the greater achievements of the future. Give everyone a smile. Spend so much time improving yourself that you have no time left to criticize others. Be too big for worry and too noble for anger.

 9. The only place you find success before work is in the dictionary.  

10. During the devastating earthquakes in Kobe, Japan, an American newscaster did a short piece of a Japanese woman who set up a makeshift store out of boxes selling flashlights and batteries. When the commenter asked why she wasn’t selling these essential items for more than the regular price, the woman answered, “Why would I want to profit from someone else’s suffering?

 

4-همه دوست دارند با تو در ماشین لیموزین (ماشین مجلل) مسافرت کنند،ولی دوست آن است که وقتی ماشین خراب شد ،با اتوبوس با تو همراه شود(در سختی ها کنار نکشد)

-5 به افکارت بنگر،آنها به واژه ها تبدیل میشوند.به واژه هایت بنگر،آنها تبدیل به کارها میشوند،به کارهایت بنگر،آنها به عادات تبدیل میشوند.به عادات خود بنگر،آنها به شخصیت تبدیل میشوند.به شخصیت خود بنگر،آنها سرنوشت تو میشوند

-6اگر تو یک سکه داشته باشی و من یک سکه داشته باشم،و ما سکه هایمان را عوض کنیم،تو هنوز یک سکه داری ومن نیز یک سکه دارم.اما اگر تو یک عقیده داشته باشی و من یک عقیده داشته باشم،و آنها را عوض کنیم،اکنون تو دو عقیده و من نیز دو عقیده دارم

-7 اگر فکر می کنی ضربه می خوری،می خوری.اگر فکر می کنی شجاعت نداری،نداری.اگر دوست داری برنده باشی ولی فکر کنی نمی توانی مطمئنا نمی توانی.دعواهای زندگی همیشه به نفع زن یا مرد قویتر است.دیر یا زود،متوجه میشوی آنهایی که می برند،آنهایی هستند که فکر می کنند میتوانند.

-8 در فلسفه خوش بینی اولارنس میگوید که چطور میتوانی کسی باشی.بقدری قوی باش که چیزی نتواند به تو و آرامش فکری ات صدمه بزند.سالم ، با هرکسی که ملاقات میکنی شاد و موفق صحبت کن.بگذار همه دوستانت فکر کنند چیزی خاص در آنهاست(ویژگی برجسته ای دارند).خوش بین باش(نیمه پر لیوان را نگاه کن)تنها به بهترین فکر کن. برای بهترین کار کن و انتظار بهترین را داشته باش.همانقدر در مورد موفقیت دیگران شاد باش که در مورد خود هستی. اشتباهات گذشته را فراموش کن و روی موفقیت های بزرگتر در آینده تکیه کن. به هرکسی لبخند بزن.وقت بیشتری روی پیشرفت خود بگذار گویی وقتی برای انتقاد از دیگران نداری. در نگرانی،سرسخت  و در عصبانیت ،سخاوتمند باش

-9 تنها مکانی که میتوانی موفقیت را قبل از کار بیابی در دیکشنری است

-10 در طول زلزله ویرانگر ژاپن،یک سخگوی آمریکایی، گزارشی از یک زن ژاپنی داشت که مغازه موقتی داشت که چراغ قوه و باتری. می فروخت. وقتی مفسراو پرسید چرا او آنها را بیشتر از قیمت معمول آن نمی فروشد، زن جواب داد:چرا باید از رنج و ناراحتی دیگران سود ببرم؟

/ 0 نظر / 3 بازدید