رنه دکارت

در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده

 زیرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند

 

It is only intelligence that is divided equally between people
  because everybody thinks he/she is enough wise 

René Descartes 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید