شجره نامه طایفه نقدعلی علیا(سری هشتم

کجا رفت منصور سلطان راد                                     چه شد ایلبیگی اکرم خوش نهاد

نه بر جا سهام است و نه معتضد                                   که بودند بر خمسه ها معتمد

چه شد خان ضرغام سلطان که داد                               به ایلات خمسه سلاح و سداد

محمد شریف دلاور چه شد                                        محمد تقی خان یاور چه شد

چه شد نامور شیروانی صیاد                                       که بر قوم خود بود با عدل و داد

قلی خان کجا شد حسامی چه شد                               علی یداله نامی چه شد

امیر درازی علی شهاب                                             کجا شد به تعجیل او کرد شتاب

بگو سعدی آل سعدی چه شد                                    زیاد آن هنرمند بعدی چه شد

حسین علی خان نوری چه شد                                   جهان و وقار و صبوری چه شد

کجا شد کریم آن یل هوشمند                                   که در ایل کوچی بُدی سر بلند

علی اکبر آن سر گروهی چه شد                                 علی نقی شکوهی چه شد

چه شد مصلح خمسه از عاقلی                                   سرافراز جباره امیر قلی

کجا رفت عباسقلی نامدار                                         که بُد صاحب خُلق و عقل و وقار

کجا رفت قاسم بیگ نامدار                                       کجا رفت بهروز آن اقتدار

کجا رفت آخان و پس کو صمد                                  که شد بانی شهرکی از مدد

چه شد، ما همه خمسه ها را قوام                               هنرمند ترکان بهادر نظام

چه شد خان پرویز ما حیدری                                       که می بود مشهور به نام آوری

چه شد حیدری مهدی نامور                                     که بر فرقه ی حیدری بود سر  

محمد قلی قهرمانی چه شد                                      سرافراز بر پیر سلامی چه شد

بگو جان خان رحیمی چه شد                                   سرافراز بر لر کریمی چه شد

غرض زانکه دنیا بود چون رابط                                  که باشد رابطی کنار صراط

از این پل گذشتند جمعی کثیر                                چه عاقل چه جاهل چه برنا چه پیر

گذشتند و کِشتند تخمی به دهر                        که بعضی شکر گشت و بعضی چو زهر

تو گر عاقلی از صداقت شنو                                       بیفشان تخمی که سازی درو

 

اما واقعیت این بوده که نه طایفه نقدعلی و نه کسان دیگری از او حمایت نمی کردند و قدر اشعارش را نمی دانستند . متأسفانه خود صداقت هم قدر خود و اشعارش را نمی دانسته . خیلی وقت ها اشعارش ملعبه دست این و آن قرار می داد و به خاطر چیز خیلی ناچیزی ارزش خودو اشعارش را لگد مال می کرد.

/ 0 نظر / 13 بازدید