عملگرایی

 
دانستن به تنهایی کافی نیست، دانسته را باید بکار بست.
خواستن به تنهایی کافی نیست، خواسته را باید عمل کرد.
گوته
Knowing is not enough; we must apply.
Willing is not enough; we must do.

/ 0 نظر / 3 بازدید