جملاتی حکیمانه از استاد حسن حسن زاده املی

شش: !!!!!!!!

آنکهدرصنعذاتخودباتمثّلاتملکیهمدموهمسخننباشد،بایدباچهاشباحوخیالاتهمدهن باشد؟!

هفت: !!!!!!!!

آنکهخودرابرایهمیشهدرستنساخت،پسبهچهکاریپرداخت؟!

هشت: !!!!!!!!

آنکهازسیرانفسیبهسیرآفاقینرسیدهاست, چهچشیدهوچهدیدهاست؟!

نه: !!!!!!!!

آنکهمیانگارددرعوالمامکان،موجودیبزرگترازانساناست،کداماست؟!

ده: !!!!!!!!

آنکهتنآراستوروانآلاست،بهچهارجوبهاست؟!

یازده: !!!!!!!!

آنکهمعاشمادیراوسیلةمقاماتمعنوینگیرد،سختدرخطاست.

دوازده: !!!!!!!!

آنکهبههرآرماناست،ارزشاوهماناست.

سیزده: !!!!!!!!

آنکهازمرگمیترسد،ازخودشمیترسد.

چهارده: !!!!!!!!

آنکهخدایراانکاردارد،منکروجودخوداست.

پانزده: !!!!!!!!

آنکهحقمعرفتبهنفسروزیششدهاست،فیلسوفاست،چهاینکهفلسفه،معرفتانسانبهنفس خوداستومعرفتنفساُم حکمتاست.

شانزده: !!!!!!!!

آنکهدرخودفرونرفتهاستودربحارملکوتسیرنکردهاستوازدیارجبروتسردرنیاوردهاست،دیگرسباحتوسیاحتراچهوزنینهادهاست؟!

هفده: !!!!!!!!

آنکهخودراجدولیازدریایبیکرانهستینیافتهاست،درتحصیلمعارفوارتقایشچه میاندیشد؟!

هیجده: !!!!!!!!

آنکهخودرامتسخّردرتحتتدبیرمتفرّدبهجبروتنمییابد،دروحدتصنعصورتشگفتشچه میگوید؟!

نوزده: !!!!!!!!

آنکهدروادیمقدسمنکیستم؟قدمننهادهاست،خرواریبهخردلی.

بیست: !!!!!!!!

آنکهازاعتلایفهمخطابمحمدیسرباززدهاست،خودرابهمفتباختهاست.

 

بقیه جملات در اینده اورده خواهد شد

/ 0 نظر / 3 بازدید