"انسان، تنها می تواند آن باشد که خود را چنان بیند؛ و تنها می تواند به جایی برسد که خود را در آنجا ببیند.
 
 
 
 
 
((فلورانس اسکاول شین))"
/ 0 نظر / 3 بازدید